Naboinformasjon storulykkeforskriften (Skien)

Informasjon til allmennheten i henhold til §12: En storulykkevirksomhet skal iht. forskriften sikre at informasjon er tilgjengelig for allmennheten. Informasjon skal gi opplysninger om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd i tilfelle en storulykke.

Bedriftsinformasjon

Selskap: Veidekke Industri AS, org.nr. 913 536 770

Besøkadresse for tankanlegget: Voldsveien 289, 3739 Skien

Postadresse for tankanlegget: Asfaltfabrikk Skien - Veidekke Industri AS, Voldsvegen 289 , 3729 Skien

Nettadresse: https://veidekke.no/tjenester/asfalt/anlegg-og-kontorer/

E-postadresse tankanlegget:  skien.produksjon@veidekke.no  

Telefonnummer tankanlegget (anleggsleder): +47 930 58 471  

Administrerende direktør Veidekke Industri AS: Øivind Larsen

Tankanlegg

Tankanlegget til Veidekke Industri avd. Skien består av 1 stk. 120m3 LPG tank. Tanken er inngjerdet og beskyttet iht. gjeldende forskrifter.

Tankanleggets funksjon er LPG-gass til fremstilling av Asfalt for salg og utlegging.

Selve tankanlegget er ubemannet så fremt det ikke foregår lasting/lossing eller det skal gjøres arbeider på tankanlegget som tilsyn/ utbedringer osv.

Kjemikalier

LPG er en blanding av Butan og Propan: I følge rammebetingelsene kan det på tankanlegget lagres 50 tonn / 120 m³ brannfarlig væske, kategori 3.

Beredskapsplan

Veidekke Industri avd. Skien har en Beredskapsplan som er utarbeidet etter Storulykkeforskriftens §11.

Beredskapsplanen er utarbeidet med vekt på forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. Planen omfatter blant annet rutiner for tilsyn. I beredskapsplanen er det også gitt en kontaktoversikt og varslingsinstruks for eventuelle uønskede hendelser.

Ved en eventuell storulykke:

Instruks for akutt uønsket hendelse angir samlingsplass for personell.

Kun kyndig personell som mannskap fra brann og redning, politi etc. skal være inne på anlegget ved en akutt større hendelse.

Ved en eventuell brann med kraftig røykutvikling bør naboer til tankanlegget holde seg innendørs og lukke vinduer/ventiler.

Kontakt

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som forvalter Storulykkeforskriften. Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB.

Kontaktinformasjon ved eventuell utløst alarm på Asfaltfabrikken Skien:

Kontaktperson: produksjonsleder Erik Lofstad, tlf. +47 922 06 614