Etikk og etterlevelse

Seriøse selskaper som Veidekke skal etterleve samfunnets lover og normer, bransjens standarder og kundenes forventninger.

Glassvegg med logo på foran møtelokale. Foto.

Sammen med kjerneverdiene og de etiske retningslinjene våre er dette ankerfeste for alle vurderinger og prosesser vi gjennomfører.

Et seriøst arbeidsliv

All aktivitet i Veidekke bygger på respekt for menneskerettighetene, forankret i FNs menneskerettigheter og grunnprinsipper for forretningsvirksomhet. Derfor 

  • følger vi gjeldende lover
  • tolererer ikke arbeidslivskriminalitet
  • bidrar vi til å bekjempe lovbrudd gjennom et organisert arbeidsliv

I Veidekke har alle ansatte rettigheter, lønn og betingelser som er i tråd med lovverket. Arbeidslivskriminalitet, som svart arbeid, barnearbeid, tvangsarbeid eller sosial dumping, skal heller ikke forekomme i leverandørkjeden.

Konkurranserett og antikorrupsjon

Etterlevelse av konkurransereglene er et viktig premiss for at samfunnet og bransjen vi er en del av skal fungere.

Alle som handler på vegne av Veidekke skal:

  • opptre i tråd med konkurranserettslige lover og regler
  • bidra til at vi konkurrerer lovlig, etisk og i tråd med Veidekkes verdier «profesjonalitet» og «redelighet», til beste for Veidekke og kundene våre

Korrupsjon er ulovlig og undergraver sosial rettferdighet og konkurranse på rene forretningsmessige vilkår. I tillegg utsetter det Veidekke for betydelig juridisk, økonomisk og omdømmemessig risiko. Korrupsjon tolereres derfor ikke i noen form.

Les mer om Veidekkes verdier

Slik sikrer vi at lover og regler etterleves

Alle som er ansatt i Veidekke har ansvar for å opptre etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene våre angir regler og setter rammer som skal hjelpe oss å gjøre gode vurderinger og ta etisk riktige veivalg i det daglige arbeidet.

Virksomhetssystem

Et bredt internkontrollsystem skal sikre at vi etterlever lover og regler og hjelpe oss å håndtere eventuelle brudd. Systemet omfatter styregodkjente policyer, konsernkrav og kontinuerlig opplæring. 

Virksomhetssystemene skal hjelpe oss å følge beslutninger og krav fra konsernet og bygge arbeidet på Veidekkes felles kultur og verdier.

Bærebjelkene i Veidekke-kulturen er å være menneskeorientert og involverende. Verdigrunnlaget – å være profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende – skal gjennomsyre arbeidet vårt.

Internrevisjon

Konsernet gjennomfører ISO-revisjoner og påse-kontroller i datterselskapene og har også et omfattende system for å håndtere avvik. Arbeidet blir evaluert og løpende forbedret.

Varsling

Veidekkes varslingskanal skal fange opp og følge opp avvik fra krav og regelverk, i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Både Veidekkes ansatte, ansatte hos underentreprenører og publikum kan varsle gjennom kanalen.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold.

Leverandøroppfølging

Krav vi stiller til leverandører inngår i avtaler og prekvalifiseringer, og leverandørene har ansvar for å sikre at alle ledd i kjeden oppfyller Veidekkes krav. Leverandørene må kunne dokumentere hvordan de møter forventningene våre, og Veidekke gjennomfører revisjoner for å kontrollere at kravene blir oppfylt.

Veidekkes etiske retningslinjer (pdf)
Etiske retningslinjer for leverandører (pdf)

Kontakt oss