MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. juni 2012 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,9055. Etter dette har Stiftelsen 921 081 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12