Resultat for fjerde kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 10,8 milliarder i fjerde kvartal. Resultatet før skatt på NOK 16 millioner inkluderer avsetninger for fremtidig tap og restrukturering i entreprenørvirksomheten på til sammen NOK 330 millioner. Entreprenørvirksomheten hadde ordrereserver på NOK 34,3 milliarder. For året 2019 omsatte konsernet for NOK 38,8 milliarder, og resultatet før skatt var NOK 941 millioner. Resultatet per aksje for total virksomhet var NOK 4,6 (IFRS) for 2019. Styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 5,0 per aksje for regnskapsåret 2019.

– Vi har gjennomført betydelige forbedringstiltak, og det er gjort restruktureringer i bygg og anlegg i Norge og Sverige. Risikoen i prosjektporteføljen er tatt ned, og vi vil fremover være særlig bevisst hvilken risiko vi tar på oss. Samtidig er det gledelig å se at forbedringstiltakene i industrivirksomheten har gitt resultater. Det løpende forbedringsarbeidet fortsetter og vil, sammen med de gjennomførte tiltakene, gi et solid fundament for god lønnsomhet i Veidekke fremover, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.  

– Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i mai i fjor, sier Bengtsson.  

– Arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur går som planlagt.  Beslutning om børsintroduksjon eller salg av virksomheten samt gjennomføring av transaksjonen vil bli tatt i løpet av første halvår 2020. Aktiviteten i den skandinaviske eiendomsvirksomheten har økt gjennom 2019, og vi ser positivt på utsiktene inn i 2020, sier Bengtsson. 

– For andre år på rad er Veidekkes klimarapportering vurdert til karakteren A i investorundersøkelsen CDP Climate Change. Hvordan vi håndterer klimarisiko og forholder oss til det grønne skiftet, blir stadig viktigere for å oppnå langsiktig lønnsomhet. Å være på CDPs A-liste bekrefter at vi er på rett vei, sier Jimmy Bengtsson. 

Veidekke omsatte for NOK 10,8 milliarder i fjerde kvartal, som er på nivå med fjoråret. Mens entreprenørvirksomheten økte omsetningen, hadde industrivirksomheten noe lavere omsetning enn i fjerde kvartal i fjor.  

Omsetningen for året under ett var NOK 39 milliarder, og alle virksomhetsområdene bidro til veksten på 9 % fra 2018. Entreprenørvirksomheten økte omsetningen i alle tre land og sto for brorparten av veksten. 

Konsernets resultat før skatt i fjerde kvartal var NOK 16 millioner. Resultatet i entreprenørvirksomheten var NOK -78 millioner, etter at det er gjort avsetninger på NOK 200 millioner for fremtidig tap i den svenske prosjektporteføljen samt NOK 130 millioner for restruktureringskostnader i Norge og Sverige. Den danske virksomheten har levert nok et godt kvartal og en solid resultatmargin. I eiendomsvirksomheten var kvartalsresultatet NOK 96 millioner, mot NOK 162 millioner for et år siden. Lavere utviklingsgevinster fra salg av prosjekter bidro til et lavere resultat enn året før. Resultatet i industrivirksomheten økte til NOK 30 millioner, fra NOK -4 millioner for et år siden. 

Konsernets årsresultat før skatt var NOK 941 millioner, mot NOK 591 millioner i 2018. I Entreprenør er resultatene for de to siste årene er preget av avsetninger for tapsprosjekter og restrukturering i virksomhetene i Norge og Sverige. I Eiendom leverte den norske virksomheten et godt resultat, mens få igangsettelser og lavere produksjon i Sverige trakk resultatet ned til noe under fjoråret. Industrivirksomheten forbedret resultatet betydelig fra i fjor, etter å ha gjennomført forbedringstiltak i alle sine forretningsområder. 

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal var NOK 9,8 milliarder. Ved utgangen av året hadde entreprenør­virksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 34,3 milliarder, som er noe høyere enn ved årsslutt i fjor. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.  

Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 2,7 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal. Kontantstrømmen for fjerde kvartal var NOK 2,2 milliarder. Den positive likviditetsutviklingen mot slutten av 2019 skyldes blant annet sterk kontantstrøm i Industri, som vanlig er på denne tiden av året, samt løsning i tvistesaker og god prosjektlikviditet i Entreprenør.  

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet i fjerde kvartal var 4,1, som er på nivå med foregående kvartal og ned fra 4,5 i fjerde kvartal 2018. Sykefraværet var 4,1 %, mot 3,4 % i tredje kvartal og på nivå med fjerde kvartal 2018. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

•     Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no

•     Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

•     Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no 

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 4 kvartal 2019 pdf
Rapport 4 kvartal 2019 pdf