Generalforsamling

Generalforsamlingen er Veidekkes øverste myndighet. Den årlige generalforsamlingen holdes i mai.

Innkalling

Innkalling til den årlige generalforsamlingen skal skje med minst 3 ukers skriftlig varsel. Med innkallingen skal det følge en dagsorden. Det er styret, ledelsen og revisor som er til stede på generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker å møte og avgi sin stemme, må melde fra om dette innen en frist som står i innkallingen.

Dagsorden

På generalforsamlingen presenterer styret aktiviteter og resultater fra året som har gått for aksjonærene. Aksjonærene velger medlemmer til konsernets styre og valgkomitéen for året som kommer. I tillegg fastsetter de honorarene til styret, valgkomiteen og Veidekkes revisor.  

Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens er oppgaver er å:

  • godkjenne årsregnskap og årsberetning, inkludert bruk av overskudd eller dekning av underskudd
  • beslutte utdeling av utbytte
  • velge medlemmer til valgkomiteen
  • beslutte antall styremedlemmer
  • velge de styremedlemmer og varamedlemmer som etter loven ikke skal velges av de ansatte
  • behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
  • behandle andre saker som ifølge loven hører under generalforsamlingen

Lederlønnserklæring

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Kontakt oss