E6 Arnkvern - Moelv

E6 Arnkvern-Moelv, CEEQUAL-sertifisert anlegg, omfattet bygging av 24 km europavei samt bygging av ca. 40 konstruksjoner og 300 meter ny T12,5 tunnel i nordgående retning.

Utsikt over E6 og Mjøsa ved Brumunddal i skumringstimen. Foto.

Kunde

Nye Veier AS

Tidsrom

10/2017 - 10/2021

Sted

Arnkvern-Moelv

Omfang

24 km europavei, bygging av ca. 40 konstruksjoner og 300 meter ny T12,5 tunnel

Prosjekttype

Samferdsel

Kontraktsform

BVP / Totalentreprise

Sertifisering

Ceequal

Verdi

2 381 millioner NOK

Om prosjektet

Prosjektet er en totalentreprise NS 8407 med basis i BVP (best value procurement) / prestasjonssinnkjøp som innkjøpsform. Veidekkes optimalisering førte til at prosjektet ble åpnet for trafikk 8 mnd. tidligere enn kundens opprinnelige tidsplan.

Prosjektet består av:

 • 22,2 km 4- felts Europavei dimensjonert for 110 km/t
 • 9.5 km GS-veg
 • 9 km fylkesvei
 • 11 km private-/kommunale veier
 • 1 rasteplass
 • en ny badestrand
 • 39 stk konstruksjoner
 • komplekst VA-system
 • ny tunnel på 2 x 300 meter

Prosjektet omfattet også riving av 10 bruer samt kulverter og støttemurer. En av de store utfordringene i byggeperioden var knyttet til trafikkavvikling og ivaretagelse av myke trafikanter, ettersom ny E6 bygges parallelt og kryssende med eksisterende vei. Området har stor andel trafikk, både lokal og nasjonal med mye tungtransport. Veitraséen ligger nær tettsteder og hadde derfor en rekke utfordringer knyttet til støv, støy og rystelser i tillegg til håndtering av dyrket mark.

I prosjekteringsfasen ble det funnet klimagassoptimaliseringstiltak som ga en beregnet reduksjon av klimagassutslipp på hele 41 % i byggeperioden og 75 % i vedlikeholdsperioden.
Neal Alexander Nordahl, prosjektleder

Arbeider i lange tunneler

Ny skarpsnotunnel, lengde ca. 300 m. Tverrsnitt varierer fra T14,5 i sør til T10,5 i nord. Konvensjonell driving av tunnel med boring og sprengning, totalt ca. 45.100 m3. Det ble gjennomført boltesikring og injeksjoner i hele tunnelens lengde, med ekstra tiltak i soner med alunskifer og tidvis dårlig fjellkvalitet. Prefabrikkerte betongelementer er montert i hele tunnelens lengde, med hvelv av PE-skum og sprøytebetong. I tillegg er eksisterende Skarpsnotunnel, utvidet til tverrsnitt T14,5 i sør og T10,5 i nord. Også i dette løpet er det montert vann- og frostsikring i form av betongelementer og PE-skum med sprøytebetong i hele tunnelens lengde.

Utsikt over Brumunddal sentrum fra Mjøstårnet.

Utsikt over Brumunddal sentrum fra Mjøstårnet.

Større konstruksjoner

39 stk konstruksjoner:

 • 9 stk bruer i linja
 • 4 stk overgangsbruer i betong
 • 3 stk overgangsbruer i limtre
 • 6 stk bruer på sidevei
 • 12 stk kulverter
 • 4 stk tunnelportaler
 • 1 stk jernbanebru

Det er benyttet lokale leverandører både på trebruer og prefabrikkerte kulverter. Alle betongkonstruksjoner er utført med lavvarmebetong, hvilket reduserer prosjektets klimagassutslipp. Dette har vært en viktig bidragsyter til at prosjektet har redusert klimagassutslipp med 41 %.

Mest markant er E6-brua på Tjernli som tilrettelegger for fremtidig Intercity jernbane. Denne er bygget ved bruk av glideforskaling der vegger og vinger har en samlet lengde på 180m, og en maksimal høyde på 12m. Andre spesielle konstruksjoner er E6 konstruksjonen som krysser over Dovrebanen. Denne ble bygget som korrugert stålhvelv på betongfundamenter og montert i et totalbrudd på 96 timer.

Massehåndtering

Det ble masseflyttet ca 1 550 000 fm3 jord og løsmasser, 285 000 m3 berg i dagsone og 45.100 m3 i tunnel. All massehåndtering i linja ble utført i umiddelbar nærhet til trafikkert E6, med en ÅDT på ca 20.000. For å få en god HMS-, miljø- og produksjonsmessig logistikk, ble det benyttet blant annet GPS basert flåtestyring på alle lastebiler og masseflyttingsutstyr, inkludert overvåking av maskineffektivitet basert på sensordata.

Overvannshåndteringen ble etablert med en klimafaktor på 200 års flom, med en faktor på 1,4. Det resulterte i en noe økning av størrelsen på rør dimensjoner bruk i dette prosjektet enn tidligere prosjekter. På dette prosjektet ble det valgt åpne grøfter med stort tverrsnitt, med tanke på infiltrasjon av vannmengden. Det ble sanert mye eksisterende VA og etablering av nytt, men også sammenkobling av gammelt og nytt.

​For å ha god kontroll på kvaliteten på arbeidene som ble utført, ble det brukt app fra Dalux som alle sjekklister ble samlet i. Dette ble skrevet og fulgt opp av våre ADK – rørleggere som hadde ansvaret for grøftearbeidene. Hovedsakelig ble det brukt dimensjoner på 200-300 mm drensrør, 400-500 mm overvannsrør og 1000 – 1200 mm overvann og sandfang. Det ble utført store endringer i eksisterende overvannssystem, spesielt på tettstedene Brumunddal og Rudshøgda. Her var det også viktig med en godt planlagt trafikkavvikling for å kunne gjennomføre arbeidene på en trygg og god måte.

Mer om E6 Arnkvern-Moelv

Arbeid langs trafikkert vei

Hele anleggsområdet har vært nær eksisterende E6 og Dovrebanen. Det har vært stort omfang av nødvendige sideskift for trafikkavvikling i utbyggingsfasen. Utstrakt bruk av langsgående tung sikring (T3), kursing av alt personell med arbeidsvarsling kurs 1, 2 og 3. Faseplaner utarbeidet og risikovurdert i samråd med kunde og skiltmyndighet i ukentlige møter. Interne ressurser har innehatt rollen som stedsansvarlig og ansvarshavende for å sikre at arbeidsvarsling til enhver tid er i henhold til gjeldende regelverk og arbeidsvarslingsplaner.

ÅDT ca. 20.000. Utvidelse av skjæring på Bergshøgda tett inntil trafikkert veg medførte sprengning og utlasting på maks 20 minutters stengninger. Det ble gjennomført trafikantundersøkelser for måling av kundetilfredshet gjennom anlegget. Måltall på kundetilfredshet 5 av 6 er oppnådd. Utstrakt bruk av risikovurderinger, faseplaner og tilrettelegging for trygg fremføring av myke trafikanter i hele byggeperioden. Dette inkluderer koordinering mot kommune, fylke, Statens vegvesen samt Nye Veier for å finne optimale løsninger. E6 AM hadde grensesnitt ny 4-felts E6 med tilkobling mot eksisterende E6 både på Arnkvern og Moelv.

Utfordrende geologiske og/eller geotekniske forhold

Stor variasjon i geotekniske forhold med behov for forbelastning over et strekke på 750m. Andre steder har vi møtt på harde morenemasser (Mjøsmorene) med behov for sprengning. Flere partier med syredannende alunskifer, spesielt i skjæring Bergshøgda og Skarpsnotunnelen, med omfattende håndtering og deponering. Blokking av fjell i nordenden for beggetunnelløp medførte behov for ekstra sikring og forsiktig sprengning ved gjennomslagssalver. Tiltak bl.a. i form av forbolting, pre-split-salver, sømboring og spiling satt fra inn- og utside for å forhindre geologisk betinget utfall ved påhugg nord. 2 stk bruer i linjen måtte fundamenteres på peler grunnet utfordrende grunnforhold.

Ytre miljø

Det er etablert et betydelig antall fordrøyningsmagasiner langs E6 for ikke å påføre nedstrøms vassdrag økt tilsig av vann og dermed ulemper for tredjepart.. Alunskifer og svartskifer (Bergshøgda og Skarpsnotunnelen) ble transportert til spesialdeponi på Heggevin. Det ble utført omfattende testing av svartskifer for å sikre at all reaktiv alunskifer ble transportert til deponi. Håndtering av avrenning fra stuff (sur avrenning) ved bruk av vannrenseanlegg i hele byggeperioden. Permanent håndtering av sur avrenning ved bruk av vaskevannsanlegg. Rystelsesmålinger på nærliggende bebyggelse. Prosjektet er gjennomført etter krav for Ceequal-sertifisering, og er det første store samferdselsprosjektet hvor det er tatt initiativ til Ceequal-sertifisering i Norge. Prosjektet er ferdig revidert og sertifisert med Ceequal.

Prosjektoptimalisering med tanke på reduksjon av klimagassutslipp

For reduksjon av klimagassutslipp ble det benyttet pellets fyrt asfaltverk, lavtemperaturasfalt (LTA), lavvarmebetong, el-biler og elektrisk gravemaskin. Optimalisert bruk av stedlige masser, blant annet ved bygging av støyvoll i stedet for støyskjermer. I forbindelse med utvikling av slitelaget er det utviklet et forbedret lag, noe som vil medføre redusert behov for vedlikehold/reasfaltering i fremtiden, noe som bidrar til redusert klimagassutslipp i vedlikeholdsfasen.  

BIM

Prosjektet er gjennomført ved bruk av BIM på modenhetsnivå 3 og høyere, med en rekke tilleggskrav. Prosjektet har i sin helhet gjennom prosjektering, planlegging, produksjon og ferdigstillelse, blitt gjennomført modellbasert. Veidekke sine fagarbeidere og funksjonærer har gjennom prosjektet fått et stort kompetanseløft på bruk av digitale verktøy og plattformer for BIM og produksjonsgrunnlag.

Prosjektet har også utarbeidet en metodikk og verktøy for digital tvilling, altså «Som-bygget BIM-modell» av hele anlegget, med sluttdokumentasjon, FDV og annen relevant informasjon koblet mot respektive objekter. Metoder og erfaringer som på E6 Arnkvern-Moelv ble utarbeidet av Veidekke i samråd med rådgiver og byggherre, er innarbeidet i Veidekke sine gjennomføringsplaner for BIM & digitalisering.

 

Kontakt oss