Bransjesamarbeid om sikkerhet

Veidekke er en aktiv pådriver i bransjesamarbeidet for sikkerhet i bygg og anlegg. Målet er en skadefri bygg- og anleggsnæring.

Gruppe mennsker med hjelm og i synlighetstøy. Foto.

Byggeplassen kan være en farlig arbeidsplass. Byggenæringen er faktisk en av de mest skadeutsatte næringene i Norge. Sikkerhet er ferskvare og må skapes og gjenskapes hver dag. 

Hva er samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SFS BA)?

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et unikt samarbeid mellom aktørene i bygg- og anleggsnæringen. I SfS BA samarbeider blant annet: 

 • byggherrer
 • rådgivere
 • entreprenører
 • fagforeninger
 • bransjeorganisasjoner
 • Arbeidstilsynet, m. fl.

Alle har et felles mål: En skadefri bygg- og anleggsnæring! 

Hva jobber bransjesamarbeidet med? 

Arbeidet i SfS BA skjer gjennom bredt sammensatte arbeidsgrupper. Gruppene jobber med konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift og for fellesskapet. Eksempler på slike problemstillinger er

 • felles grunnleggende sikkerhetsopplæring
 • fallulykker
 • sikre løft
 • sikker elementmontasje

Veidekke var en aktiv pådriver i etableringen av SfS BA og deltar aktivt i flere arbeidsgrupper. 

SfS BA arrangerer i tillegg den årlige HMS-konferansen, som samler nærmere 500 deltakere fra hele næringen.

Hvorfor er sikkerhetsarbeid en samarbeidsarena?

De fleste ulykker skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. God og sikker produksjon er to sider av samme sak og krever fagkompetanse og gode holdninger i alle faser og ledd i byggeprosessen.

Det å unngå skader, krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar, og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Prosjektering, planlegging og bygging er en samarbeidsarena der ingen kan lykkes alene.

Sikkerhetsarbeidet må skje på flere nivåer

 • På bransjenivå gjennom gode rammevilkår, erfaringsdeling og utvikling av felles regelverk og standarder
 • På bedriftsnivå gjennom ledelse, systemer og rutiner
 • På den enkelte byggeplass gjennom å gjøre sikkerhet til en integrert del av måten vi jobber på

Les mer om Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg på sfsba.no